Nyheter

2023-10-18

Städning av cyklar och mopeder i Rödsten

Den 25 oktober kommer Trafikkontoret att ”rödlappa”

alla övergivna / bortglömda / trasiga cyklar och mopeder.

Efter 14 dagar kommer de cyklar / mopeder som lapparna sitter kvar på att hämtas av Trafikkontoret.

Saknade cyklar / mopeder kan under en övergångstid hämtas på kommunens lager.

Därefter kommer de att skrotas.

2023-04-13

Svea-HR-4341-23-Aktbil-5-Overklagande-fran-Fortifikationsverket.pdf

2023-04-11

https://Beslut-Vanersborgs-Tingsratt-gallande-Kanso.pdf

https://BBS-Overklagande-gallande-kostnader-for-expropiationen.pdf

23-03-05

Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännögården.

Tid: Lördagen den 25 mars 2023 kl. 12.00 Läs mer under fliken årsmöten.

23-01-14

Göteborgs kommun bjuder in till samråd gällande Rödsten.

Se mer info i filen/länken nedan.

https://media.brannoby.se/2023/01/Samrad-gallande-Rodsten.pdf

22-12-18

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet.

Dom överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som inte medgav prövningstillstånd. Detta beslut överklagades inte så nu är det fastställt – styrelsen är behörig.

Hans Brännings klandran mot tänkt mötesplats.

Mark&Miljödomstolen prövade aldrig om årsstämman och extra stämman 2021:s beslut var ett brott mot föreningens stadgar.

Domstolen valde att bortse från parternas argumentation i målet utan ansåg istället att mötesplatsen ej kunde rymmas inom S:7, se bifogad dom.

Styrelsen valde att ej begära prövningstillstånd i Mark&Miljööverdomstolen efter att vårt försäkringsbolag sagt nej till vår rättsskyddsansökan.

https://media.brannoby.se/2022/12/BBS-Brannings-dom.pdf

22-10-30

Snart städas Rödsten från gamla kvarglömda cyklar,

läs mer nedan.

https://media.brannoby.se/2022/10/Rodlappade-cyklar.pdf

22-10-26 Senaste nytt om Känsö, se nedanstående filer

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-1-Varderingsutlatande-Newsec-Branno-S-86-Goteborg.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-2-Varderingsrapport-CBRE-Goteborg-Branno-S-86.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-3-Arrendeavtal-1775-1.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-4-Arrendeavtal-1794.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-5-Husforhorslangd-Kanso-1799-1800.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-6-Karta-av-Lantmateriet-ar-1802.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-7-Arrende-1804-KM-Gavin.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-8-Sara-Gavin-till-Kungliga-karantanskommissionen-1817.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-9-Utdrag-av-brev-till-Kungliga-karantanskommissionen-1837.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-10-Utslag-Hovratten-for-Vastra-Sverige-2009-05-18.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Bilaga-11-Avtal-arrende-Kanso-2012.pdf

https://media.brannoby.se/2022/10/Kompletterande-svaromal-2022-10-20.pdf

 


2022-05-18 Information kring Känsö

Staten har genom Fortifikationsverket stämt BBS då man vill köpa loss Känsö

Vänersborgs TR F1369-22 sid 1-15    Vänersborgs TR F1369-22 #16-#30   

Vänersborgs TR F1369-22 #31-#45   Vänersborgs TR F1369-22 #46-#60

Svaromål från BBS ang Känsö


2022-02-26

Dags för nytt Årsmöte

Medlemmarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännögården lördag 19 mars kl. 12:00

Se mer detaljerad info under fliken årsmöten.

Välkomna önskar styrelsen för BBS!


Tillägg till protokoll från extra stämma finns under fliken Årsmöte

Hans Bränning och Dan Lorén reserverade sig mot samfällighetens förhållande gentemot det s.k. torget


2021-06-07

Årsmötesbeslutet kvarstår

med röstsiffrorna 14,5 mot 7,21. Protokollet ligger under fliken årsmöten.


2021-05-12

Kallelsen och begäran till extramötet ligger under fliken årsmöten


2021-05-06

Extra stämma

Brännö Bys Samfällighetsförening kallar alla delägare till extra stämma angående mötesplats vid nya affären. Kallelsen ligger under fliken årsmöten.

2021-03-25

Årsmötesprotokollet ligger nu under årsmöten.

Vi önskar alla en varm och fin vår!


2021-02-20
ÅRSMÖTE      OBS! Nytt datum!!!
Samtliga delägare kallas till årsmöte.
Lördagen den 13 mars kl. 12.00      Plats: Brännö Varv

Dokumentation finns under sidan Årsmöten samt hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö.

För att utöva rösträtt måste fullmakt lämnas för ombud då det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sin behörighet.

Inkomna motioner återfinns under sidan Årsmöten

Välkomna
Styrelsen2020-12-23

Årsmötesprotokoll ligger nu under Årsmöten.

Styrelsen önskar alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR


2020-11-25 KALLELSE Återupptagande av ajournerat årsmöte

2020-12-12

Kallelse återupptagning av ajournerat Årsmöte 2020


2020-10-30 INSTÄLLT!

Viktigt meddelande!!!

De utlysta stämmorna den 14:e november är INSTÄLLDA tills vidare pga nya Corona restriktioner

Mvh Styrelsen


2020-10-04 Cykel/Moped rensning

12 oktober kommer Trafikkontoret att märka cyklar/mopeder i Rödsten. De fordon som har märkningen kvar den 2 november kommer att bortforslas.


Förstudie Stämmösund

Brännö bys samfällighetsförening driver sedan sommare 2018 en förstudie finansierad av Leader Bohuskust och gränsbygd.

Syftet är att ta reda på vilka möjligheter som finns att förbättra vattenmiljön och därmed förutsättningar för småfisk och yngelbeståndet i vattenområdet Stämmösund och Asperösund.

Dessutom att utöka antalet marina tillfartsleder till Brännö Rödsten/Asperö. Därmed öppnas också en möjlighet för utveckling av besöksnäringen och småbåtstrafik för sportfiskare m fl.


 


2020-04-09 Protokoll årsmöte

Se det påbörjade protokollet från årsmötet under länken ovan – Årsmöten.


INFORMATION ANGÅENDE ÅRSMÖTE!

Pga starka önskemål från våra medlemmar så kommer styrelsen rekommendera att årsmötet ajourneras.

Vi träffas 12.00 på Brännögården (vid bra väder hålls mötet utomhus) och väljer ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet. Ordförande föreslår att mötet ajourneras och avslutar dagens möte därefter.

Alla årsmöteshandlingar ligger under fliken Årsmöten – se rubrik ovan.


Ang Corona

Då vi enligt stadgarna är skyldiga att hålla årsmöte under mars månad, så kommer vi också att göra så.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar äldre än 70 år att hålla sig inne. Styrelsen rekommenderar därför att berörda lämnar fullmakt till yngre.

Vi rekommenderar också att de som inte känner sig friska stannar hemma.


Inbjudan till årsmöte

Klockan 12.00 den 28 mars 2020 i Brännögården är ni alla medlemmar i samfällighetsföreningen varmt Välkomna!

 


2019-10-23

Cyklar i Rödsten

Fredagen den 1 november kommer Trafikkontoret ut till Rödsten och märker alla cyklar och mopeder.
 
Fordon med märkning kvar den 1 december kommer att bortforslas.
 
Fordonen kommer att vara tillgängliga för avhämtning i ca 3 månader. Ej avhämtade kommer att skrotas.
 
Ev. frågor ring Bernt Andersson 0705-703 601
 
 

2019-08-16

Välkommen till dialogmöte om Brännö Stämmösund
 
Brännö by samfällighetsförening driver en Leader – förstudie avseende Stämmösundsleden. Det handlar bl a om vattenflöde, växt – och djurliv samt möjligheten att muddra i rännan. En muddring kan komma att påverka bryggorna i området.

Vi bjuder därför in berörda bryggägare längs leden samt alla andra intresserade till att utbyta information, ideer och diskutera framtiden.

Vi ses på Brännögården söndagen 25 augusti 2019 klockan 15.00 -16.30

Vi bjuder på fika.

Anmäl ditt deltagande på lofter@swedegroup.com eller till Tel: 0706-275191

Välkomna !


2019-06-14

Rödsten

Asfaltering var planerad till idag men är uppskjuten till nästa vecka.

I samband med asfalteringen så kommer det att ske målning vid färjans angöring för att underlätta av- och påstigning. Trafikkontoret och vi har haft möte på plats idag.


2019-03-30 Justerat årsmötesprotokoll

Justerat protokoll


2019-03-15
Information om Naturvårdsinventering Stämmösund

Dokument kan läsas här BBS Naturvardesinventering_Stammosund_2018_reviderad_20190225


2019-03-02
Information inför årsmöte 2019
Nu finns information inför årsmötet på sidan för Årsmöte  

Inga motioner inkomna.


2018-07-01 Arrendeavtal Rödsten är klart.

Arrendeavtalet med Trafikkontoret är nu påskrivet av BBS och kommunen som nu påbörjar sitt arbete angående Rödsten; dock ligger ansvaret för omlastningsplatsen kvar hos BBS så samma regler som förut (se nedan) gäller.


2018-07-09 Brännö samfällda brunnar.

Vattenprover på brunnarna Kvia, Dunder och Brunnebacken har analyserats hos VA Verket i Göteborg.

Provsvaren vi fått visar att vattnet är otjänligt i samtliga brunnar.

Vi vill därför påpeka att det inte är lämpligt att dricka av brunnsvattnet!


Vid upplag av material på omlastningsplatsen i Rödsten.

Vid upplag av material eller annan utrustning skall Bernt Andersson eller Lennart Granström alltid kontaktas.

Tel:     Lennart Granström 0705-608206           Bernt Andersson 0705-703601

Kostnad: Första 48 timmar är gratis, därefter är kostnaden SEK 500,-/dygn. Vid upplag utan att någon av ovanstående kontaktats debiteras från första dygnet.


Genomfört EU-Projekt Brännö Rödsten hamn och tillfartsleder – förstudie

Föreningen har under perioden 160317 – 171130 stått som huvudman för en förstudie avseende Brännnö Rödsten.

Antal boende på ön ökar ständigt en bra hamnanläggning med utvecklad service är därför av stor vikt. En kartläggning av vilka utvecklingsmöjligheter som behöver genomföras har därför gjorts. Ett stort antal intressenter har deltagit på olika möten, medborgare, företag, markägare, politiker, Styrsöbolaget, intresseföreningar och representanter från olika förvaltningar inom Göteborgs stad.

Förstudien har resulterat i att föreningens årsmöte godkänt att hamnen kan arrenderas ut till Göteborgs stad.

Detta kommer sannolikt innebära att

  • Kommunen tar ansvar för utvecklingen och driften av hela hamnområdet
  • Säkerställer vattenleden inkl muddring
  • Bekostar flyttning av befintliga bryggor
  • Ombesörjer att nödvändiga tillstånd erhålles
  • Detta kommer innebära att driften av hamnen kommer att säkerställas för lång tid framöver.

2018-04-06
Dom Vänersborgs Tingsrätt
Styrelsen beslutade den 3/4 att inte överklaga bifogad dom PDF


2018-03-24
Protokoll från årsmöte 2018
Nu finns protokollet från årsmötet i Brännögården tillgängligt på sidan för protokoll.


2018-03-17
BBS tecknar arrendeavtal angående Rödsten

Årsstämman röstade idag för att styrelsen skall teckna arrendeavtal med siffrorna

S2 – 95,7% ja  4,3% nej   I andelstal är siffrorna för avlämnade röster 35,42 ja och 1,59 nej

S6 – 95,9% ja  4,1% nej                                                                                                     36,87 ja och 1,56 nej

S7 – är lika S6

Tack för att ni hjälpte till att avsluta de förhandlingar som påbörjades redan 1984 genom att vara en av de mest välbesökta årsstämmor.
Styrelsen


2018-03-16
Kom gärna i god tid till årsmötet för registrering.

Dörrarna öppnas 11.30.


2018-02-28
Information inför årsmöte 2018
Nu finns information inför årsmötet på sidan för Årsmöte 2018


2018-02-23
ÅRSMÖTE
Samtliga delägare kallas till årsmöte.
Lördagen den 17 mars kl. 12.00      Plats: Brännögården

Dagordning enligt stadgarna.
Dokumentation kommer att finnas under sidan för Årsmöte 2018 samt hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö.

Viktiga frågor  som gäller Rödsten samt Känsö kommer att behandlas.

För att utöva rösträtt måste fullmakt lämnas för ombud då det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sin behörighet.

Inkomna motioner återfinns under sidan för Årsmöte 2018

Välkomna
Styrelsen
_______________________________________________________________________________________________________________

2018-01-21
Motioner inför årsmötet
Enl. stadgarna skall motionerna vara styrelsen tillhanda senast den 15 feb.
Skicka till info@brannoby.se


2018-01-12
Extrastämma framflyttad
Extrastämman ang. Rödsten den 27 jan är framflyttad.
Ny tid meddelas senare.

Årsmötet är lörd. den 17 mars kl. 12.00 i Brännögården.

Välkomna
Styrelsen


2017-12-03
Protokoll från extrastämma
Nu finns protokollen från informationsmötet och extrastämman i Brännögården tillgängliga på sidan för protokoll.


2017-11-25
Extra stämma
Brännö Bys Samfällighetsförening kallar alla delägare till extra stämma angående S15 samt informationsmöte om Rödsten

Lördagen 25 nov. kl 11.30
Plats: Brännögården

Mötet startar med information om projekt Rödsten. Därefter en kort paus, sen följer extrastämman gällande S15.

För att utöva rösträtt måste deltagare lämna fullmakt om det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sina behörigheter.

Välkomna
Styrelsen


Nyhetsarkiv