Brännö bys samfällighetsförening

Vanliga frågor

Varför finns Samfällighetsföreningen?
Föreningens uppgift är att sköta angelägenheter knutna till gemensamt ägd mark och vatten.

Gemensamt ägd mark vad menas med det?
Gemensamt ägd mark är den mark som undantogs för gemensamt bruk vid laga skiftet och som ägs av innehavare av stamfastigheter. Ägarna är automatiskt med i Samfällighetsföreningen.

Vilken mark är gemensam?
Det är bl a båthamnar, badplatser, vägmark och allt vatten runt Brännö.

Men Gärdet då?
Gärdet är privatägt och uppdelat på många små marklotter.

Vem sköter badplatserna?
Brännöföreningen har hand om skötseln av badplatserna på ön, men marken äger delägarna i Samfällighetsföreningen.

Är all mark på Brännö privatägd?
Ja, med några få undantag, där kommunen köpt mark, till exempel vid Brunnebacken, Faggeliden och vid Lönndalsvägen.

Hur är det med vägarna på ön?
Vägarna sköts av Brännö Vägförening, men marken där vägarna går ägs av delägarna.

Får jag bygga en brygga?
Först måste du ha markägarens tillstånd, sen måste du ha Samfällighetsföreningens tillstånd. Dessutom Länsstyrelsens godkännande på grund av strandskyddsbestämmelser.

Bryggavgifter?
Ja, du betalar ett arrende för brygga/båtplatser till Samfällighetsföreningen. Frågor om arrenden – kontakta via info@brannoby.se Arrenden kan ej överlåtas utan styrelsens godkännande.

Kan jag sälja min brygga tillsammans med huset?
Ligger bryggan på samfälld mark får du inte sälja din brygga utan Samfällighetsföreningens samtycke.

Brännö Båtägareförening, vad gör dom?
Föreningen, som är en dotterförening till Samfällighetsföreningen, bildades för att sköta hamnplatserna i Lönndal, Husvik, Pannevik, Räcket och Vassdal. Ett avtal reglerar förhållandet mellan Brännö Båtägare Förening och Brännö Bys Samfällighetsförening.

Tillhör Galterö Brännö?
Ja, Galterö är en del av det gamla utmarksområdet som delades upp i privata lotter i laga skiftet. På ön finns också några samfällda områden. Ön är naturreservat. På senare år har Brännö Naturvårdsförening gjort insatser för att hålla terrängen öppen med röjningar och fårbete.

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå