Brännö bys samfällighetsförening

Kallelse till årsmöte för föreningens medlemmar

KALLELSE
Brännö Bys Samfällighetsförening (orgnr. 717906-1473)
Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma i Brännö skola
Tid: Lördagen den 23 mars 2024 kl. 12.00
Dagordning
1. Mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande på stämman.
3. Val av sekreterare på stämman.
4. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
6. Resultat- och balansräkning per 2023-12-31.
7. Revisionsberättelsen.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Framställning från styrelsen:
– Utdelning av medel
Förfrågan från Fortifikationsverket om utökat vattenområde för skjutfält.
Ram för disponering av medel för styrelsen
10. Motioner från medlemmarna.
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget).
13. Val av 2 styrelseledamöter, ordförande samt 2 suppleanter.
14. Val av 2 revisorer jämte en suppleant.
15. Val av valberedning.
16. Övriga frågor.
18. Plats och tid för justering av stämmoprotokoll.
19. Meddelande om var protokollet från stämman hålls tillgängligt.
20. Stämmans avslutande.
Dokumentation finns tillgänglig hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö och på
föreningens hemsida: brannoby.se .
Tidigare inlämnade löpande fullmakter gäller. För att utöva rösträtt måste stämmodeltagare lämna
fullmakt om det är fler än en ägare till en fastighet dessutom måste dödsbon uppvisa fullmakter
från dödsbodelägarna enligt uppvisad bouppteckning.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen den 9/3 2024

Verksamhetsplan 2023 BBS 1

Verksamhetsberättelse BBS 2023

Resultat & Balansräkning

Revisionsberättelse

Motion 1 Om Föreningens stadgar och syfte   Motion 1 svar ang. stadgeändring

Motion 2 Om medlemmars delaktighet i de olika samfälligheterna och redovisningen av samfälligheternas inkomster & utgifter   Motion 2 svar ang redovisning av de olika samfälligheterna

Motion 3 Om Samfälligheterna Villaägarna och om förhandlingar avtal.   Motion 3 svar ang.Trygghetsaavtal expertis(2)

Motion 4 Om möjlighet till digital medverkan på stämmor.   Motion 4 svar ang. digital medverkan

Motion 5. Byte av advokater   Motion 5 svar ang- byte av juridiskt ombud

Motion 6 Förtur för medlemmar på samfällda fastigheter   Motion 6 ang. förtur för medlemmar på samfällda fastigheter

Motion 7 Bidrag till reparationsarbeten vid Badplats Ramsdal   Motion 7 svar ang. Bidrag vid badplats Ramsdal

Motion 8 Gällande Broberget – Galterö          Motion 8 Svar avseende broberget

 

 

 

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå