§ 1. FIRMA Föreningens firma är Brännö Bys Samfällighetsförening.

§ 2. SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar samtliga samfälligheter och förmåner (allmänna servitut) för Brännö Bys Skifteslag, som beslutats och undantagits för delägarnas gemensamma behov vid laga skifte å 3 1/2 mantal Brännö i Styrsö socken eller uteslutits från delning, med beaktande av de förändringar som skett här efter genom fastighetsbildning/expropriation.

§ 3. GRUNDERNA FÖR

Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär, fyrplatser, hamnområden, båtuppläggningsplatser, bad, stentäckter, mm.
Föreningens syfte är att förvalta och förädla dessa nyttigheter på ett sätt, som ger avkastning.

§ 4. MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5. STYRELSE
säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter.
§ 6. STYRELSE
val
Styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan ordinarie stämmor. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall en av ledmöterna väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt så konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7. STYRELSE
kallelse till, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8. STYRELSE
beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse har skett i behörig ordning och minst två styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter , kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet, samt ytteligare en deltagare.
§ 9. STYRELSE förvaltning.
Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

5. besluta om utarrendering av äga i högst fem år.

6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10. REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämmnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 11. RÄKENSKAPS-PERIOD Föreningens räkenskapsperiod skall vara kalenderåret.
§ 12. UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFOND I föreningen skall finnas en underhålls- och förnyelsefond, till vilken årligen skall avsättas minst 5000 kronor.
§ 13. FÖRENINGS-
STÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma skall hållas när styrelsen eller minst fem delägare för uppgivet ändmål fordrar detta. Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, samt verksamhetsplan och utgifts- och inkomstat finnas för granskning.
Se § 14.
§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske dels genom anslag på Brännö i Rödsten, vid affären och i Husvik, dels genom annons i Göteborgs Posten. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på Brännö enligt ovan.
§ 15. MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 16. DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. fråga om stämmans behöriga utlysande.

2. val av ordförande för stämma.

3. val av sekreterare.

4. val av två justeringsmän.

5. styrelsens och revisorernas berättelse.

6. ansvarsfrihet för styrelsen.

7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

8. ersättning till styrelsen och revisorerna.

9. styrelsens förslag till verksamhetsplan samt utgifts- och inkomststat.

10. val av styrelse och styrelseordförande, samt suppleanter.

11. val av revisorer, samt suppleant.

12. fråga om val av valberedning.

13. övriga frågor.

14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under 1, 2, 3, 4, 7 och 14.

§ 17. DISPOSITION AV AVKASTNINGEN

Korrigering 2016-03-08
i enlighet med registrerade stadgar.
Avkastningen enligt § 3 skall i första hand användas på ett sätt, som gynnar samfällighetsdelägarna genom återinvestering i samfälligheterna.
(stadgeändring 2016-03-28)

Fördelning av överskott, som enligt stämmobeslut skall utdelas till medlem, skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
§ 18. STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 19. PROTOKOLLS-
JUSTERING, TILLGÄNLIG-
HÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
§ 20. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 2002-11-16.

Stadgarna för Brännö Bys Samfällighetsförening är registrerade hos Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län 2003-02-10.