Arbetet med att utveckla hamnen i Rödsten fortgår.

Efter sommarens givande dialogmöte på Brännögården har vi haft möten med olika intressenter (Trafikkontoret, kommunpolitiker, Styrsöbolaget, Ambulansen/SU m fl).

Det har varit bra att få in synpunkter från olika håll.

Trafikkontoret har uttryck att man vill arrendera hamnområdet för att därefter göra lämpliga investeringar.
Trafikkontoret vill inte innan några avtal föreligger binda sig till någon specifik utveckling. Samfällighetsföreningen avser dock att tillsammans med Trafikkontoret och andra intressenter formulera några gemensamma utgångspunkter, en målbild för Brännö Rödsten.

Ett arrendeavtal mellan Brännö Bys Samfällighetsförening och Trafikkontoret måste godkännas av föreningstämma med 2/3 dels majoritet.

Mvh
Bengt Lofter