Äganderätt till holmar och skär.

Under 2002-03 har länsstyrelsen arbetat med en äganderättsutredning omfattande holmar och skär inom bla. Brännö bys gamla vattenområde. Staten har gjort anspråk på holmar och skär som inte finns med i fastighetsregistret. I juli -2003 fattade länsstyrelsen ett beslut, se nedan, och gjorde upp en äganderättsförteckning som kan ligga till grund för utfärdande av lagfart.
I huvudsak beslutades att följa samma linjer som fastställdes i laga skiftet. Dock är förhållandet mellan enskilt och allmänt vatten ändrat sedan lagstiftning tillkom på 1950-talet. Föreningen kommer att överklaga detaljer i beslutet.

En stor del av utredningen har behandlat äganderätten till Känsö som ej tillhörde Brännö i laga skiftet. Utredningen menar att Känsö fortfarande tillhör staten.

I juni 2005 hölls ett sammanträde i tingsrätten där utestående frågor behandlades.
Samsyn uppnåddes på alla punkter förutom vad som gäller för Grytan, ett skär syd väst Buskär. Samfällighetsföreningen har i en skrivelse klargjort sin inställning, att skäret i fråga tillhör de skär och holmar som ansågs vara Brännöbornas vid senaste skiftet.
Ett avgörande förväntas under hösten 2005.

Frågan om äganderätten till Känsö behandlades inte vid ovanstående sammanträde.